มันตราภรณ์ อ., และ สุวรวัฒนกุล ว. “บุพปัจจัยของพฤติกรรมจิตบริการตามการรับรู้ตนเองของนักศึกษาพยาบาลตามหลักการ SERVICE MIND”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 229-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243291.