เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ส., และ บุญประสพ ส. “ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 238-4, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243292.