ชูวงศ์ จ. “กลยุทธ์การลดการตีตราของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ในชุมชน จังหวัดตรัง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 255-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243294.