พรหมบุตร ร., พญารัง จ., และ นาวาสมุทร ว. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้บาดเจ็บ เพื่อลดภาวะเสี่ยงการตกเลือดจากการบาดเจ็บช่องท้อง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 46-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243301.