ณ นคร น. . “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 30-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/246614.