คชนาม ม. “การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ระหว่างการสอนแบบมีแบบแผน และการสอนแบบปกติในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 15-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/247552.