จันทร์วิน บ., ชิ้นพงค์ ส. ., วิชช์วัฒนางกูร อ. ., จันทร์แย้ม อ. ., และ โยธินวัฒนบำรุง อ. . “การศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของประชาชน ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 150-61, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/252211.