วารี ว. . “ผลของการฝึกโยคะต่อสมรรถภาพทางกาย การทรงตัว และระดับสมาธิ ในเด็กออทิสติกที่มีภาวะสมาธิสั้นร่วม”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 77-91, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/252449.