เทโหปการ ณ., มณีวัต ธ., และ สุวรรณบูรณ์ จ. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบถอนรากชนิดดัดแปลง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 99-109, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/99-109.