ธนาโรจน์ ศ., ไพศาล ว. ., ธรรมสุวรรณ์ ศ., ศรีทิม ว., สุตาวงค์ แ., สุเนตรม ศ., ชุ่มชิต ศ., และ พรหมขุนทอง ศ. “การพัฒนาแอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ (Care Fever) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเอง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 158-67, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/158-167.