คงพาณิช ส., พุทธาพิทักษ์ผล ส., และ ดิฐศิระพงศ์ ณ. . “การจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ ด้วยการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 42-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/259253.