กุลกฤษฎา ข. . “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสุขภาพต่อความรู้ พฤติกรรม และน้ำหนักของเด็กวัยรุ่นตอนต้น”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 63-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/259610.