ไชยเพชร เ. . “การยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 76-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/259777.