ภาสพานทอง ส., เพ็ญศิรินภา น., และ ธรรมกุล ธ. . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 1-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/261071.