อินทยศ ห., และ สมฤทธิ์ ฤ. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงล้ม”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2023, น. 1-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/264520.