[1]
แสงสร้อย ส. 2019. การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาตา:กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 1, 2 (ธ.ค. 2019), 197–208.