[1]
วิพัทนะพร ศ. 2020. การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 2, 1 (มิ.ย. 2020), 59–76.