[1]
นันทะเสนา ก. 2021. ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนที่ประหยัดได้ของการประสานรายการยา แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 3, 1 (พ.ค. 2021), 21–38.