[1]
รุ่งเรือง พ., สุกใส ธ., จินวงษ์โป๊ อ. , ประสมรักษ์ ป., โพธิ์สุข อ. และ พันธุมาศ ส. 2020. การเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษากลุ่ม LGBT ในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการยอมรับ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 2, 2 (ธ.ค. 2020), 187–198.