[1]
พิชิตสุริยา ส. 2021. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเตรียมลำไส้สำหรับส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ระหว่าง Whole dose และ Split dose regimen ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านไผ่. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 3, 1 (มิ.ย. 2021), 71–86.