[1]
นามประเสริฐ ศ., เร่งมานะวงษ์ อ. และ ภูหงษ์ทอง ม. 2023. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 5, 1 (ก.ค. 2023), 61.