[1]
บุบผาทาเต อ. , เชื้อลิ้นฟ้า ส. และ จิตรากุล ร. 2023. การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565: . วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 5, 1 (ก.ค. 2023), 199.