[1]
รุจิจนากุล ว. , นกศักดา ช. และ ภู่คำมี .พ. 2023. การพัฒนาสถานประกอบการปลาส้มต้นแบบให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GMP โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 5, 1 (ก.ค. 2023), 151.