(1)
ตรรกเมธา ฐ. การศึกษาย้อนหลังภาวะ Phacomorphic และ Phacolytic Glaucoma ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 - 2561. JKKPHO 2019, 1, 71-82.