(1)
แสงสร้อย ส. การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาตา:กรณีศึกษา 2 ราย. JKKPHO 2019, 1, 197-208.