(1)
วิพัทนะพร ศ. การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง. JKKPHO 2020, 2, 59-76.