(1)
งามดี ผ. การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง : กรณีศึกษา. JKKPHO 2020, 2, 265-280.