(1)
นันทะเสนา ก. ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนที่ประหยัดได้ของการประสานรายการยา แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น. JKKPHO 2021, 3, 21-38.