(1)
รุ่งเรือง พ.; สุกใส ธ.; จินวงษ์โป๊ อ. .; ประสมรักษ์ ป.; โพธิ์สุข อ.; พันธุมาศ ส. การเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษากลุ่ม LGBT ในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการยอมรับ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว. JKKPHO 2020, 2, 187-198.