(1)
พิชิตสุริยา ส. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเตรียมลำไส้สำหรับส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ระหว่าง Whole Dose และ Split Dose Regimen ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านไผ่. JKKPHO 2021, 3, 71-86.