(1)
นามประเสริฐ ศ.; เร่งมานะวงษ์ อ.; ภูหงษ์ทอง ม. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. JKKPHO 2023, 5, 61.