(1)
รุจิจนากุล ว. .; นกศักดา ช.; ภู่คำมี . พ. การพัฒนาสถานประกอบการปลาส้มต้นแบบให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GMP โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น. JKKPHO 2023, 5, 151.