ชัยญวน บ. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะยาว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 1, n. 2, p. 55–69, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245205. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.