ตรรกเมธา ฐ. การศึกษาย้อนหลังภาวะ Phacomorphic และ Phacolytic glaucoma ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 - 2561. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 1, n. 2, p. 71–82, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245206. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.