ชาญประเสริฐ ค. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การควบคุมค่าดัชนีมวลกาย และรอบเอวบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 1, n. 2, p. 133–146, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245212. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.