แสงสร้อย ส. การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาตา:กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 1, n. 2, p. 197–208, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245217. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.