วิพัทนะพร ศ. การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 2, n. 1, p. 59–76, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245225. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.