ดีพลกรัง น. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมภาครัฐของผู้สูงอายุในเขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 3, n. 1, p. 1–20, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/247646. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.