นันทะเสนา ก. ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนที่ประหยัดได้ของการประสานรายการยา แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 3, n. 1, p. 21–38, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/247784. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.