รุ่งเรือง พ.; สุกใส ธ.; จินวงษ์โป๊ อ. .; ประสมรักษ์ ป.; โพธิ์สุข อ.; พันธุมาศ ส. การเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษากลุ่ม LGBT ในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการยอมรับ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 2, n. 2, p. 187–198, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/248501. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.