พิชิตสุริยา ส. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเตรียมลำไส้สำหรับส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ระหว่าง Whole dose และ Split dose regimen ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านไผ่. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 3, n. 1, p. 71–86, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/250877. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.