ภูหงษ์ทอง ม. Editorial Note. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 3, n. 1, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/251823. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.