ภูหงษ์ทอง ม. Editorial Note. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 4, n. 1, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/258404. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.