นาถประนิล ว. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 4, n. 2, p. 177, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/259672. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.