นามประเสริฐ ศ.; เร่งมานะวงษ์ อ.; ภูหงษ์ทอง ม. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 5, n. 1, p. 61, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/261569. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.