บุบผาทาเต อ. .; เชื้อลิ้นฟ้า ส.; จิตรากุล ร. การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565: . วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 5, n. 1, p. 199, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/263566. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.