รุจิจนากุล ว. .; นกศักดา ช.; ภู่คำมี . พ. การพัฒนาสถานประกอบการปลาส้มต้นแบบให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GMP โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, Khonkaen, Thailand, v. 5, n. 1, p. 151, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/263592. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.