ชัยญวน บุญถม. 2019. “การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะยาว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 (2). Khonkaen, Thailand:55-69. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245205.