ชาญประเสริฐ คเชนทร์. 2019. “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การควบคุมค่าดัชนีมวลกาย และรอบเอวบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 (2). Khonkaen, Thailand:133-46. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245212.