แสงสร้อย สมใจ. 2019. “การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาตา:กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 (2). Khonkaen, Thailand:197-208. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/article/view/245217.